banner983

banner976
22 Eylül 2023 Cuma

DULKADİROĞLU İLÇESİNDE DEĞİŞİM BAŞLADI

Göreve geldiği günden bu yana ilçesini modern ve tarihi dokunuşlarla değiştiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi ilçemizi değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:55
Bu haber 67728 kez okundu
DULKADİROĞLU İLÇESİNDE DEĞİŞİM BAŞLADI
 

AK Parti Merkez ilçe başkanlığı yaptığı dönem tecrübesini, belediye Başkanı olduğunda da kullanan Okay, ilçesini geliştirmek için ekibiyle gecesini gündüzüne katıyor. Dulkadiroğlu Kamu külliyesi ile Türkiye’de ilke kez kurumların hepsi tek çatı altına toplanırken yüzlerce yeni çalışmada arka arkaya geliyor. Sosyal Tesisler, Çöp konteynırlarının yer altına alınması, Modern sokaklar, Kıraathane, Tarihi konaklar, Somut Olmayan Değerler Müzesi, Mutfak Müzesi, Gençlik Merkezleri, Yüzme Havuzları, Mesire Alanları, Parklar, Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik Merkezi Namık Kemal, Kahramanmaraş’ın en büyük kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi ayrıca 3 etapta yapılan Yeşil Tepe Mesire alanı ile ilçenin marka değerini yükseltiyor.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Kırsal alanı daha fazla olan ilçenin tüm değerlerini yükseltmek için plan yapan Okay ve proje ekibi yeni cazibe merkezleri yaparak ilçenin temel değerlerini ön plana çıkarıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri ve bürokrasi ile tam uyum içerisinde çalışan Okay, belediyecilik alanında ki tüm faaliyetlerin hepsini kırsaldan ilçe merkezine kadar yaptı. Sosyal alanı geliştirmek adın yapılan çalışmaların hepsi ise son aşamada.

YENİ DULKADİROĞLU

 İlçesine yeni bir anlayış getirdiği ve bu konuda elinden geleni yapacağını belirten Okay, Dulkadiroğlu Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet raporunda yaptığı açıklamada: “Odağında insanın olmadığı hiçbir hizmetin verim ve dolayısıyla başarı getirmeyeceğini bilerek, her bir hemşerimizin özel olduğu bilinciyle herkese eşit ve yakın mesafede olmaya çalışarak belediyecilik hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Dulkadiroğlu Belediyesi şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak modern bir belediyecilik anlayışıyla ilçemizi geliştirmeyi ve bu ilçede bulunan tüm insanları rahat ve huzurlu yaşatmayı amaçlamaktadır. Demokrasi, katılımcılık, özgürlük, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdani yaklaşım belediyemizin hizmetlerine yön veren unsurlar olarak belirlenmiştir. Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi yönetim ilkeleriyle; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak ilçemizi büyütmeye devam etmekteyiz. Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla ilçemize yarar sağlayarak hemşerilerimizde memnuniyet oluşturacak etkin, güncel bir kalite anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz. Kamu hizmet yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda, 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize göre 2017 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Yıllık hedefler, hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları gerçekleştirirken kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir. 2017 Mali Yılı Performans Programımızı halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde daha gelişmiş bir Dulkadiroğlu ilçesi imar edebilmek için tüm birimlerimizin görüş ve değerlendirmelerinden faydalanarak tamamlamış bulunmaktayız. Hazırladığımız bu performans programının halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artırıp, Dulkadiroğlu’nun kendine özgü tarihi dokusunu, kültürünü ve güzelliklerini koruyarak "Marka İlçe" hedefimize ulaşmamız için fayda sağlayıp, yaşam standartlarını daha da yükselteceğine inanıyoruz. Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, hazırladığımız Performans Programının İlçemiz için hayırlı olmasını dilerim”

TEMEL ÖNCELİKLER İSE ŞÖYLE 2014-2018

 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Planda yer alan hedef ve politikalar Belediyemizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. Mahalli idarelerin; Daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır ve temel hedefi de vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. Mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

 

BÜYÜME VE İSTİHDAM

 Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır. Stratejik Yönetim; Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir. Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

KÜLTÜR SANAT

 Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır. Sosyal Koruma; Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre; Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma www.dulkadiroglu.bel.tr 29 anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir. Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16’dan 30’a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK ’lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KONUT

 Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

 Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK’ ların rolü artırılacaktır. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

 Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması. TURİZM Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik lkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır. Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır. SPOR Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır. Kamuya ait tüm spor tesislerinin bütün vatandaşların kullanımına açık olması sağlanacaktır. Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır”

 

 

Haber:Mustafa Kılınç

 
Kaynak: Manşet Gazetesi

 

 

 

marasmedyamerkezi.com

 kahramanmarasspor.com

maraşhaberler.com

  özürdilerim.com

sütçüimam.com

 dulkadiroğlu.com

 fatiherkoç.com

 onikişubat.com

46haber.com 

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Kuzey çevre yolumu güney çevre yolumu gerekliydi ?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  ARŞİV
  banner693